40
220

Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!

Tu tập - Giác ngộ, 25/7/2021 18:47
40
220

Phát tâm Bồ đề bao gồm Bồ đề nguyện và Bồ đề hạnh. Bồ đề nguyện là chúng ta mong muốn cho mình tu tập để thành tựu Vô thượng Bồ đề. Bồ đề hạnh là các việc làm để thành tựu được Bồ đề đạo quả. Vậy sau khi phát nguyện Bồ đề, người đệ tử Phật cần thực hành những công hạnh gì?

Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh qua bài viết dưới đây!

1. Đối với người xuất gia

Công hạnh Bồ đề đối với người xuất gia đó là phải luôn ghi nhớ chí nguyện cao cả “Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh”. Phải nghiêm trì giới luật, tu hành, thúc liễm thân tâm để là biểu mẫu, là mô phạm (chuẩn mực) cho muôn loài, là Thầy của cõi Trời, người. Chư Tăng cần thực hành các hạnh hiếu với Sư trưởng, tu 3 tâm: cung kính, vâng lời, biết ơn và thực hành tất cả công hạnh Bồ đề trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo.

Công hạnh Bồ đề đối với người xuất gia đó là phải luôn ghi nhớ chí nguyện cao cả “Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh”

Công hạnh Bồ đề đối với người xuất gia đó là phải luôn ghi nhớ chí nguyện cao cả “Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh”

2. Đối với người Phật tử tại gia

Đức Phật trong vô lượng kiếp Ngài đã phát Bồ đề tâm và hành Bồ tát đạo. Còn Phật tử tại gia chúng ta muốn tiến tới quả giác ngộ như Đức Phật thì cần thực hành công hạnh Bồ đề như thế nào?

2.1. Chân thật thực hành, giữ gìn giới Pháp

Giới chính là nền tảng đạo đức của chúng ta. Dù người xuất gia hay tại gia cũng đều phải lĩnh thọ, tu trì giới Pháp. Trong kinh Đức Phật căn dặn người đệ tử Phật phải lấy giới làm thầy, phải tôn trọng, cung kính giới như viên ngọc Ma Ni, như ở chỗ tối tăm được thấy sáng, như người nghèo được của báu, như chiếc phao nổi để chúng ta bám vào mà vượt qua biển sinh tử.

Thầy Thích Trúc Thái Minh chia sẻ về các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề (ảnh minh họa)

Thầy Thích Trúc Thái Minh chia sẻ về các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề (ảnh minh họa)

Không có giới không thể đi qua biển khổ, không có giới thì cũng không thể thành tựu được nguyện Bồ Đề. Tức là tu hành mà rời giới thì chỉ đắc ma quả, không thể đắc Thánh quả. Một người đệ tử Phật không còn giới đức thì không thể độ được chúng sinh. Đức Phật cũng dạy rằng, người đệ tử Phật chân chính là người yêu kính giới, giữ giới còn hơn giữ tròng mắt của mình. Người đệ tử Phật giữ giới là người đang đi trên con đường giải thoát. Người đệ tử Phật giữ giới tinh nghiêm là người hoằng dương Chính Pháp của Phật. Bởi vậy, người nào giữ gìn giới Pháp, người đó ắt sẽ được gần Đức Như Lai.

Cho nên, công hạnh đầu tiên mà Phật tại gia cần thực hành sau khi phát tâm Bồ đề đó là tinh tấn thực hành, giữ gìn giới 5 giới đã thọ nhận. 

2.2. Thọ trì Bát quan trai giới đầy đủ

“Quan” là cửa, “trai giới” là thanh tịnh. Bát quan trai giới là 8 cửa mở ra con đường an lạc và cũng là 8 cửa đóng lại những việc ác dẫn chúng ta đi vào 3 đường ác. Trong kinh Đức Phật dạy: Công đức tu tập trai giới là không thể nghĩ bàn, tất cả mọi tội ác đều bị tiêu diệt. Người nào thọ trì Bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc của Vô thượng Bồ đề để trang nghiêm tự thân. Vì thế mà họ thành tựu được vô lượng công đức. 

Vậy nên, Phật tử tại gia cần lấy việc thọ trì Bát quan trai giới đầy đủ làm công hạnh cho mình và lấy công hạnh đó để hồi hướng về Vô thượng Bồ đề.

2.3. Tinh tấn tu học, tư duy và thực hành Pháp

Trong bài kinh “5 thứ báu khó được ở đời” thuộc bộ kinh Trường A Hàm, Đức Phật dạy người nghe giảng Phật Pháp mà khởi được niềm tin và hiểu được sâu sắc lời Phật dạy thì đó là người quý hiếm trong đời và người như vậy mới có thể làm lợi ích cho Phật Pháp. Nếu chúng ta không học Pháp thì không hiểu được lời Phật dạy, không biết bổn phận của mình là như thế nào, không biết cách hộ trì cho Tam bảo ra sao.

Tinh tấn tu học, tư duy và thực hành Pháp chính là công hạnh Bồ đề mà người Phật tử tại gia cần ghi nhớ

Tinh tấn tu học, tư duy và thực hành Pháp chính là công hạnh Bồ đề mà người Phật tử tại gia cần ghi nhớ

Không những thế, Pháp Phật không phải để nói cho hay, không chỉ để thuyết giảng mà Pháp Phật để thực hành. Nghe Pháp, hiểu được Pháp, tin Pháp thì phải thực hành. Có thực hành mới cảm nhận được lợi ích từ Phật Pháp. Mặt khác, nếu chúng ta học mà không thực hành thì chỉ là người lý thuyết suông. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Học phải đi đôi với hành”. Cũng vậy, người đệ tử tu học Phật cũng không thể rời xa pháp hành, vì nếu học mà không thực hành chỉ là “ăn bánh vẽ”, không có bất kỳ lợi ích nào từ giáo Pháp của Như Lai.

Cho nên để thành tựu nguyện Bồ đề, các Phật tử phải thực hành công hạnh chăm chỉ tu học Phật Pháp, tư duy chính Pháp và thực hành Pháp để phát khởi niềm tin vào lời dạy của Đức Thế Tôn; từ đó mở ra chính kiến cho bản thân cũng như biết cách hộ trì Tam bảo được lợi nhất. Và đây là công hạnh Bồ đề thứ ba mà người Phật tử tại gia cần ghi nhớ. 

2.4. Bảo vệ Tam bảo, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp 

Phật Pháp là lương dược cao quý. Đức Thế Tôn ra đời với mục đích duy nhất là để cứu khổ chúng sinh, đặc biệt nhất là cứu khổ chúng chư Thiên và loài người. Cho nên, Phật Pháp không dành riêng cho bất kỳ ai. Phật Pháp là của tất cả chúng sinh. Phật Pháp không phân biệt quốc gia, dân tộc, giai cấp, vùng miền và đặc biệt là không phân biệt tôn giáo. Tất cả chúng sinh đều là chúng sinh khổ và cần được biết đến Phật Pháp để giải quyết các nỗi khổ cho mình. Chính vì lẽ đó chúng ta hiểu rằng gặp được Phật Pháp là vô cùng quý. 

Khi Đức Thế Tôn chuyển bánh xe Pháp và thuyết giảng bài Pháp đầu tiên cho 5 anh em ông Kiều Trần Như, Ngài đã dạy rằng: Các ông hãy đi, đi mỗi người một phương, đừng đi chung hai người. Hãy đi để làm lợi ích cho số đông, lợi ích cho chư thiên và nhân loại. 

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tấm gương của các vị chư tôn đức Tăng xả thân vì đạo để giữ gìn Phật Pháp. Trong đó, Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu để nêu cao quyền bình đẳng tôn giáo và nguyện cầu gìn giữ mạng mạch Phật Pháp dưới chế độ đàn áp của chính quyền Ngô Đình Diệm.

Hòa thượng Thích Quảng Đức là tấm gương sáng cho công hạnh bảo vệ, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp

Hòa thượng Thích Quảng Đức là tấm gương sáng cho công hạnh bảo vệ, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp

Vậy nên, để thực hiện được lời tuyên ngôn của Đức Thế Tôn, tất cả Phật tử phải đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng nhau bảo vệ, giữ gìn để Phật Pháp được trường tồn. Đây là trách nhiệm và cũng là công hạnh để thực hành nguyện Bồ đề của các Phật tử tại gia. 

Bên cạnh đó, với bổn phận của người cư sĩ, Phật tử tại gia cần làm các việc hộ trì cho việc tu tập và hoằng dương chính Pháp của chư Tăng. Như trong Bồ Tát giới kinh, Đức Phật dạy: Người cư sĩ phải khuyến tấn nhau biết bố thí, cúng dường, làm phước, xây dựng tinh xá, ủng hộ những điều kiện vật chất tối thiểu cần thiết để chư Tăng tu hành. Thời Đức Phật có hai vị đại thí chủ là ông Cấp Cô Độc và bà Tỳ Xá Khư. Hai vị đại thí chủ này đều hết lòng ủng hộ cho Phật Pháp, ủng hộ cho Tăng chúng cho nên Phật Pháp rất hưng thịnh.

Phật tử tại gia cần làm các việc hộ trì cho việc tu tập và hoằng dương chính Pháp của chư Tăng

Phật tử tại gia cần làm các việc hộ trì cho việc tu tập và hoằng dương chính Pháp của chư Tăng

Học gương của các vị đại thí chủ, để duy trì mạng mạch Phật Pháp ở thế gian, các Phật tử cần ghi nhớ công hạnh tiếp theo đó là phải tinh tấn tu học, phát tâm làm phước, bố thí, cúng dường, xây dựng Tam Bảo. 

Mong rằng qua bài viết trên, quý Phật tử hiểu được các công hạnh cần phải thực hiện sau khi phát tâm Bồ đề; từ đó tinh tấn thực hành để sớm đắc thành đạo quả cũng như góp phần lan tỏa ánh sáng Phật Pháp phổ rộng khắp muôn nơi đúng như lời căn dặn của Đức Thế Tôn.

Bài liên quan
220
CHIA SẺ
Bình luận (40)

Đọc thêm

14 T4, 2024
14 T4, 2024
Lục hòa là gì? Tu lục hòa tiêu trừ các ác nghiệp, cuộc sống an vui

Thực hành lục hòa đem lại rất nhiều lợi ích: tiêu trừ nghiệp gia đình bất hòa, ly tán; được người khác tôn trọng; tăng trưởng trí tuệ;...

50 1

Lục hòa là gì? Tu lục hòa tiêu trừ các ác nghiệp, cuộc sống an vui

25 T3, 2024
25 T3, 2024
Cúng dường Xá lợi Phật có công đức ngang bằng cúng dường Đức Phật

Xá lợi Phật là những viên ngọc thu được từ nhục thân - thân xác thịt của Đức Phật sau khi làm lễ trà tỳ. Khi đó, tất cả thân Ngài đều biến thành vô số Xá lợi

59 3271

Cúng dường Xá lợi Phật có công đức ngang bằng cúng dường Đức Phật

05 T2, 2024
05 T2, 2024
Muốn sống an nhiên giữa cuộc đời vô thường, đừng bỏ qua những điều này

Vô thường là điều nhiều người hay nhắc đến khi những người thân yêu mất hoặc đổ vỡ trong chuyện tình cảm,... Làm thế nào để bình thản đối diện với nó?

247 14859

Muốn sống an nhiên giữa cuộc đời vô thường, đừng bỏ qua những điều này

28 T1, 2024
28 T1, 2024
Kiêng kỵ ngày Tết: Hiểu đúng để đón xuân thảnh thơi, may mắn

Những điều kiêng kỵ ngày Tết dưới đây được giải mã sự thật bởi Thầy Thích Trúc Thái Minh sẽ giúp bạn đón Tết thư thái, may mắn, tài lộc.

60 7800

Kiêng kỵ ngày Tết: Hiểu đúng để đón xuân thảnh thơi, may mắn

18 T1, 2024
18 T1, 2024
Lời Phật dạy qua truyện tranh nhân quả báo ứng

Tranh nhân quả mô tả hành động và kết quả nhận được, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ mật thiết của nhân - quả đang hiện hữu trong cuộc sống

15 6289

Lời Phật dạy qua truyện tranh nhân quả báo ứng

15 T12, 2023
15 T12, 2023
Ngũ phúc là gì? Cách tạo ra ngũ phúc để năm mới may mắn, sung túc

Ngũ phúc lâm môn là 5 điều phúc chạy vào cửa nhà. Đó là khỏe mạnh và sống lâu; giàu có; gia đình hạnh phúc; danh tiếng; trí tuệ sáng suốt

323 2634

Ngũ phúc là gì? Cách tạo ra ngũ phúc để năm mới may mắn, sung túc

07 T11, 2023
07 T11, 2023
Áp lực cuộc sống: 04 cách vượt qua để sống thảnh thơi

Áp lực cuộc sống về tiền bạc, công việc, gia đình,... là nỗi bất an, mệt mỏi của nhiều người. Và trên đây là 4 cách để vượt qua áp lực trong cuộc sống

146 603

Áp lực cuộc sống: 04 cách vượt qua để sống thảnh thơi