Phát Bồ Đề Tâm

Đọc thêm

20 T7, 2021
20 T7, 2021
Lợi ích của phát tâm Bồ đề trên con đường học Phật

Tâm Bồ đề là tâm rộng lớn, tâm bao trùm, dung chứa, thấu triệt tất cả. Tâm Bồ đề cũng có nghĩa là tâm giác ngộ, giác ngộ là vì làm lợi ích cho chúng sinh

0 16428

Lợi ích của phát tâm Bồ đề trên con đường học Phật

16 T7, 2021
16 T7, 2021
Không phát tâm Bồ Đề có đắc đạo được không?

Nếu mình tinh tấn tu hành chân thật nhưng không phát tâm Bồ Đề thì không thể đắc đạo được hay sao?

0 1029

Không phát tâm Bồ Đề có đắc đạo được không?