21 T7, 2022

Thế nào là làm việc thiện trong tâm Bồ đề?

"Nếu làm việc thiện không trong tâm Bồ Đề thì vẫn là hành động theo Ma vương. Vậy khi làm việc thiện, làm sao để con nhận diện được mình có đang làm việc trong tâm Bồ Đề hay không ạ?"

353 0
7

21 T7, 2022

Thế nào là làm việc thiện trong tâm Bồ đề?

"Nếu làm việc thiện không trong tâm Bồ Đề thì vẫn là hành động theo Ma vương. Vậy khi làm việc thiện, làm sao để con nhận diện được mình có đang làm việc trong tâm Bồ Đề hay không ạ?"

353 0
7

Bình luận (0)