Thư viện kiến thức

Đọc thêm

20 T5, 2021
20 T5, 2021
Bài kinh: Sự kiện đại Bồ Tát đản sinh

Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), rừng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), trong am thất cây Kareri (Hoa Lâm).

0 11

Bài kinh: Sự kiện đại Bồ Tát đản sinh

20 T5, 2021
20 T5, 2021
Bài kinh: Sự kiện đại Bồ Tát nhập thai

Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), rừng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), trong am thất cây Kareri (Hoa Lâm).

1 5

Bài kinh: Sự kiện đại Bồ Tát nhập thai

20 T5, 2021
20 T5, 2021
Bài kinh: Cung trời Đâu Suất đại Bồ Tát quán sát duyên đản sinh

Bấy giờ, Bồ Tát Hộ Minh biết trong chúng hội của chư Thiên nơi cung trời Đâu-suất, có một Thiên tử tên Kim Đoàn, từ trước tới nay đã từng đến cõi Diêm-phù-đề nên Ngài hỏi Kim Đoàn:

0 17

Bài kinh: Cung trời Đâu Suất đại Bồ Tát quán sát duyên đản sinh

20 T5, 2021
20 T5, 2021
Bài kinh: Quyết định được thọ ký

Bấy giờ ở phía Nam Tuyết sơn của nước này có một vị Phạm chí tên là Trân Bảo, xuất thân từ dòng Bà-la-môn thanh tịnh, từ bảy đời tổ tiên đến nay chưa có ai làm những việc tầm thường nhơ bẩn, chưa từng có một kẻ nào dám chê bai hủy báng.

0 4

Bài kinh: Quyết định được thọ ký

20 T5, 2021
20 T5, 2021
Bài kinh: Chuyện phần cháo cúng dường (Tiền thân Kummasàpinda)

Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về Hoàng hậu Mallikà (Mạt-lợi).

0 5

Bài kinh: Chuyện phần cháo cúng dường (Tiền thân Kummasàpinda)

20 T5, 2021
20 T5, 2021
Bài kinh: Chuyện con thỏ (Tiền thân Sasa)

Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về sự cúng dường vật dụng cho các Tỷ-kheo.

0 8

Bài kinh: Chuyện con thỏ (Tiền thân Sasa)

20 T5, 2021
20 T5, 2021
Bài kinh: Thần lực và trí tuệ của Bồ Tát khi ở hoàng cung

Thái tử đã tinh tấn tu tập phạm hạnh, giới hạnh và các thiện pháp trong vô số kiếp ở quá khứ liên tục không gián đoạn nên nay mới được tướng công đức lành ấy.

1 4

Bài kinh: Thần lực và trí tuệ của Bồ Tát khi ở hoàng cung

11 T5, 2021
11 T5, 2021
Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng phương tiện trong công hạnh của Bồ Tát

Nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa tại tinh xá nơi khu vườn Kỳ-đà Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ, cùng với chúng đại Tỳ-kheo gồm đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị và một vạn vị Bồ Tát.

0 305

Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng phương tiện trong công hạnh của Bồ Tát

11 T5, 2021
11 T5, 2021
Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng của Bồ Tát

Nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa tại tinh xá nơi khu vườn Kỳ-đà Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ, cùng với chúng đại Tỳ-kheo gồm đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị và một vạn vị Bồ Tát.

0 474

Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng của Bồ Tát

04 T4, 2021
04 T4, 2021
Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn

Ở những giây phút cuối cùng, trong một thân bệnh, Đức Phật vẫn độ cho người đệ tử cuối cùng, vẫn thuyết kinh. Những lời dạy của Ngài như lời của một...

0 2

Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn