21 T7, 2022

Làm sao để có tâm Bồ đề chân thật?

Thầy nghĩ rằng, tất cả những gì Thầy thành tựu được cho đến ngày hôm nay, đều nhờ công đức của Bồ Đề nguyện này...

810 2
23

Bình luận (2)