Con kính bạch Thầy.
Con tụng kinh bộ Lương Hoàng Sám để sám hối, kinh Tam thiên Phật để lễ lạy. Mong Thầy chỉ dạy cho con nên tụng kinh sám hối và lễ lạy như thế nào để được lợi ích nhất ạ?

>>> Ý Nghĩa Và Lợi Ích Của Việc Sám Hối

Thầy Thích Trúc Thái Minh trả lời về cách tụng kinh sám hối và lễ Phật để được nhiều lợi ích nhất:

Tất cả kinh Phật đều có tác dụng chuyển hóa nghiệp cho chúng ta như bộ Lương Hoàng Sám, bộ Từ Bi Thủy Sám và Mục Liên Sám Pháp,… Đó là những bộ kinh về sám để chúng ta được sám hối tội lỗi của mình.

Bộ kinh để chúng ta lễ Phật như kinh Tam Thiên Phật, kinh Vạn Phật,… Khi lễ Phật, chúng ta nên lễ với đầy đủ tâm cung kính, chân thành để làm tăng trưởng tâm cung kính, diệt trừ tâm ngã mạn. Khi tâm cung kính tăng trưởng thì nghiệp chướng của mình được tiêu trừ và phước của mình được tăng trưởng. Tất cả kinh Phật, lễ lạy đều có tác dụng như vậy. Còn nhiều kinh khác như kinh Địa Tạng thì cần phải giảng giải nghĩa lý để chúng ta nắm được đạo nghĩa để tu hành.

Tụng kinh sám hối là thời khóa diễn ra hàng ngày tại chùa Ba Vàng
Tụng kinh sám hối là thời khóa diễn ra hàng ngày tại chùa Ba Vàng

Các bài bạn nên xem:

Cách tụng chú để được thành tựu?

Sám Nguyện – Chùa Ba Vàng

Sắm lễ cúng giỗ thế nào để lợi ích cho cả kẻ còn và người mất

Xúc động hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng cầu Thánh quả

Hướng dẫn nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, tu tập hằng ngày tại nhà, để chuyển hoá nghiệp

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài