05 T11, 2020

Sám hối tội trộm cắp thế nào khi người bị trộm đã mất?

Bạn con trước có ăn trộm tiền của một người khác. Bây giờ trong số người mà bạn con lấy tiền đó họ đã mất, có người mất. Bạn ấy phải làm gì để sám hối...

1 0
0

05 T11, 2020

Sám hối tội trộm cắp thế nào khi người bị trộm đã mất?

Bạn con trước có ăn trộm tiền của một người khác. Bây giờ trong số người mà bạn con lấy tiền đó họ đã mất, có người mất. Bạn ấy phải làm gì để sám hối...

1 0
0

Bình luận (0)