Khất thực

Đọc thêm

02 T5, 2021
02 T5, 2021
Khất thực trên phố Bangkok | Bước chân người khất sĩ tự tại chốn thành đô

Pháp khất thực không chỉ nuôi mạng sống mà cao cả hơn nữa là vì chư Tăng đang gieo trồng ruộng phước lành cho chúng sinh; vì ít dục, vì biết đủ, vì giảm đoạn, vì viễn ly cầu thiện hành và vì đoạn trừ tâm kiêu mạn.

0 28

Khất thực trên phố Bangkok | Bước chân người khất sĩ tự tại chốn thành đô