07 T5, 2023

Chư Tăng chùa Ba Vàng trì bình khất thực - giữ gìn truyền thống của mười phương chư Phật

Người tu sĩ đi khất thực không chỉ nuôi thân mạng mà cao cả hơn là vì chư Tăng đang gieo trồng ruộng phước lành cho chúng sinh.

230 4
25

Bình luận (4)