21 T6, 2022

Người có đủ 10 đức tính này mới có thể thọ 13 Pháp Đầu Đà khổ hạnh

Pháp đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để trừ bỏ phiền não trần cấu. Nhưng không phải ai cũng có thể thực hành được 13 hạnh đầu đà này.

652 1
22

Bình luận (1)