24 T4, 2021

Người có đủ 10 đức tính này mới có thể thọ 13 Pháp Đầu Đà khổ hạnh

Pháp đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não trần cấu. Thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài đã tu theo 13 hạnh đầu đà mà chứng đạo. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể thực hành được 13 hạnh Đầu Đà này.

48 1
13

24 T4, 2021

Người có đủ 10 đức tính này mới có thể thọ 13 Pháp Đầu Đà khổ hạnh

Pháp đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não trần cấu. Thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài đã tu theo 13 hạnh đầu đà mà chứng đạo. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể thực hành được 13 hạnh Đầu Đà này.

48 1
13

Bình luận (1)