13 T6, 2022

Ba y - một bát - độ chúng sinh

Với ba y - 1 bát, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giúp cho nhiều người thực hành hạnh bố thí, gieo trồng vào ruộng phước báu cao quý cho muôn loài chúng sinh!

31 1
7

Bình luận (1)