26 T4, 2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp và lợi ích to lớn của việc tu tập hạnh đầu đà

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh chia sẻ!

79 0
3

Bình luận (0)