19 T6, 2022

Khất thực trên phố Bangkok | Bước chân người khất sĩ tự tại chốn thành đô

Trên đây là những thước phim ghi lại hình ảnh những bước chân trần an lạc của chư Tăng chùa Ba Vàng khi đi khất thực trên thủ đô Bangkok.

28 3
11

Bình luận (3)