03 T5, 2021

Xúc động hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng chân trần đội mưa khất thực

Với chí nguyện “Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh”, Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng đang nỗ lực ngày đêm tu tập hoàn thiện mình. Để trọn vẹn chí nguyện đó, chư Tăng đang thực hành những Pháp tu khổ hạnh đầu đà như thời Phật còn tại thế để cầu Thánh Quả theo lời dạy của Đấng Từ Phụ...

607 14
92

03 T5, 2021

Xúc động hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng chân trần đội mưa khất thực

Với chí nguyện “Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh”, Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng đang nỗ lực ngày đêm tu tập hoàn thiện mình. Để trọn vẹn chí nguyện đó, chư Tăng đang thực hành những Pháp tu khổ hạnh đầu đà như thời Phật còn tại thế để cầu Thánh Quả theo lời dạy của Đấng Từ Phụ...

607 14
92

Bình luận (14)