29 T8, 2021

7 lợi ích của việc trì bình khất thực

Khất thực có nghĩa là đi xin ăn, đây là cách nuôi thân mạng chân chính. Tại sao Đức Phật dạy dạy các Tỳ-kheo cần đi khất thực? Việc khất thực có lợi ích như thế nào?

35 0

29 T8, 2021

7 lợi ích của việc trì bình khất thực

Khất thực có nghĩa là đi xin ăn, đây là cách nuôi thân mạng chân chính. Tại sao Đức Phật dạy dạy các Tỳ-kheo cần đi khất thực? Việc khất thực có lợi ích như thế nào?

35 0
8

Bình luận (0)