Con bạch Thầy! Trong kinh, Phật có nói: “Tánh của các pháp vốn không”. Vậy tại sao chúng ta phải giữ giới của Phật? Con vẫn luôn thắc mắc, bạch Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con. Con xin tạ ơn Thầy.

Thầy Thích Trúc Thái Minh Trả Lời Về Việc Giữ Giới:

Đây là câu hỏi cao trong Phật Pháp nhưng ở đây Thầy trích dẫn câu của cụ Tổ:

“Thực tế lý địa bất thọ nhất trần,

Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp”.

Nghĩa là chỗ chân lý chân thực không có một mảy may một pháp nào, nhưng tất cả thiện hạnh không bỏ một pháp. Lý không của đạo Phật không phải là ngoan không, là không có gì. Mà lý không này là Chân Không Diệu Hữu, cho nên ai thâm nhập được cái không này mới dám nói đến cái không này, lúc đó lại là khác.

Bây giờ bảo vạn pháp là không cho nên tôi không cần giữ giới, nhưng không cần giữ giới thì cũng đừng phạm giới phá giới. Không giữ giới, lại phá giới đấy là có chứ đâu phải không. Vạn pháp là không tôi cứ đi ăn thịt uống rượu, vậy là có chứ vì thấy có miếng thịt ngon để ăn. Chỗ này rất sâu xa, chúng ta biết xưa nay thể tính của vạn pháp vốn không, nhưng tất cả các thiện pháp không bỏ một pháp nào. Muốn tu thành quả Phật phải như thế, đừng nói chuyện học Bát Nhã rồi nói các pháp là giai không tôi mặc kệ tôi không làm gì cả, nhưng đó lại là chấp, chấp không làm gì đấy cũng gọi là chấp có. Chỗ chấp này rất phức tạp, chấp không cũng là có, đấy là chấp có cái không. Đúng là tất cả xưa nay vốn không nhưng vẫn phải tu trì, vẫn phải giữ giới.

Xem thêm: Trì Giới Thanh Tịnh, Tâm Không Sợ Hãi

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận