17 T8, 2021

Vì muốn báo hiếu cha mẹ nên con xả tục xuất gia tu hành

Con đường xuất gia là con đường thanh cao. Những người đi xuất gia cầu đạo, trước hết là mang đến hạnh phúc cho chúng sinh, nhưng trên tất cả đó là đại hiếu, báo hiếu trọn vẹn cho cha mẹ.

2106 12
88

17 T8, 2021

Vì muốn báo hiếu cha mẹ nên con xả tục xuất gia tu hành

Con đường xuất gia là con đường thanh cao. Những người đi xuất gia cầu đạo, trước hết là mang đến hạnh phúc cho chúng sinh, nhưng trên tất cả đó là đại hiếu, báo hiếu trọn vẹn cho cha mẹ.

2106 12
88

Bình luận (12)