18 T2, 2023

Công đức xuất gia

Thái tử sau khi xuất gia đã đem cho chúng ta một con đường đi đến hạnh phúc Niết bàn tuyệt đối. Vậy chư Tăng tiếp nối Đức Phật đi xuất gia thì công đức ra sao?

6582 8
195

18 T2, 2023

Công đức xuất gia

Thái tử sau khi xuất gia đã đem cho chúng ta một con đường đi đến hạnh phúc Niết bàn tuyệt đối. Vậy chư Tăng tiếp nối Đức Phật đi xuất gia thì công đức ra sao?

6582 8
195

Bình luận (8)