18 T1, 2023

22 điều cao quý ở người xuất gia

Người xuất gia có 20 pháp thực hành cao thượng và 2 pháp nâng đỡ khiến cho vị ấy trở nên cao quý, xứng đáng để cho chúng ta đảnh lễ, cúng dường. 22 pháp ấy là gì?

497 0
17

18 T1, 2023

22 điều cao quý ở người xuất gia

Người xuất gia có 20 pháp thực hành cao thượng và 2 pháp nâng đỡ khiến cho vị ấy trở nên cao quý, xứng đáng để cho chúng ta đảnh lễ, cúng dường. 22 pháp ấy là gì?

497 0
17

Bình luận (0)