25 T7, 2022

[ Radio ] Xuất gia có phải là bất hiếu?

Với người xuất gia, khi đã rời bỏ gia đình, không thể cơm bưng nước rót, chăm bẵm hay chu cấp cho cha mẹ đầy đủ thì liệu có phải là bất hiếu?

1309 14
106

25 T7, 2022

[ Radio ] Xuất gia có phải là bất hiếu?

Với người xuất gia, khi đã rời bỏ gia đình, không thể cơm bưng nước rót, chăm bẵm hay chu cấp cho cha mẹ đầy đủ thì liệu có phải là bất hiếu?

1309 14
106

Bình luận (14)