10 T1, 2023

Mục đích của người tu học Phật Pháp

Mục đích đó là gì? Câu trả lời sẽ có trong video “Mục đích của người tu học Phật Pháp” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây.

246 0
24

10 T1, 2023

Mục đích của người tu học Phật Pháp

Mục đích đó là gì? Câu trả lời sẽ có trong video “Mục đích của người tu học Phật Pháp” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây.

246 0
24

Bình luận (0)