10 T1, 2023

Mục đích của người tu học Phật Pháp

Người đệ tử học Phật Pháp là học lời Đức Phật dạy, rồi tư duy và thực hành. Lời dạy của Ngài là chân lý. Ai thực hành theo chắc chắn sẽ được lợi ích...

246 0
21

10 T1, 2023

Mục đích của người tu học Phật Pháp

Người đệ tử học Phật Pháp là học lời Đức Phật dạy, rồi tư duy và thực hành. Lời dạy của Ngài là chân lý. Ai thực hành theo chắc chắn sẽ được lợi ích...

246 0
21

Bình luận (0)