01 T2, 2020

Tâm nguyện độ người xuất gia và xây dựng Tăng đoàn của Thầy Thích Trúc Thái Minh

"Khi mà đủ duyên về chùa Ba Vàng thì Thầy mong mỏi tại nơi đây, Thầy sẽ xây dựng được một Tăng đoàn tu hành trang nghiêm. Thời Phật 10 phần thì cũng mong sao Tăng chúng được năm đến sáu phần.

2356 3
63

01 T2, 2020

Tâm nguyện độ người xuất gia và xây dựng Tăng đoàn của Thầy Thích Trúc Thái Minh

"Khi mà đủ duyên về chùa Ba Vàng thì Thầy mong mỏi tại nơi đây, Thầy sẽ xây dựng được một Tăng đoàn tu hành trang nghiêm. Thời Phật 10 phần thì cũng mong sao Tăng chúng được năm đến sáu phần.

2356 3
63

Bình luận (3)