18 T8, 2021

Tài sản của chư Tăng chùa Ba Vàng | Theo dấu chân Phật (Phần 3)

Giữa cuộc đời sung mãn vật chất, chư Tăng chùa Ba Vàng sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, với tài sản vô cùng tối giản. Đời sống ấy mang đến lợi ích rất lớn cho việc tu tập...

97 5
55

18 T8, 2021

Tài sản của chư Tăng chùa Ba Vàng | Theo dấu chân Phật (Phần 3)

Giữa cuộc đời sung mãn vật chất, chư Tăng chùa Ba Vàng sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, với tài sản vô cùng tối giản. Đời sống ấy mang đến lợi ích rất lớn cho việc tu tập...

97 5
55

Bình luận (5)