22 T3, 2021

Lễ xuất gia đầy cảm động tại chùa Ba Vàng

Noi gương Đức Thế Tôn, noi gương Thầy tổ và Tăng đoàn, các Thiện nam Thiện nữ ngày nay chí tâm cầu vô thượng đạo, báo đáp tứ trọng ân và làm lợi ích quần sinh. Từ bốn phương trời các Thiện nam Thiện nữ đã về chùa Ba Vàng xin được tập sự xuất gia. Sư Phụ với lòng bi mẫn và hạnh nguyện tiếp Tăng, độ chúng rộng lớn đã cho phép các Thiện nam Thiện nữ nương nơi cửa Phật để rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và nuôi lớn Tâm nguyện Bồ Đề. Trên đây là những hình ảnh vô cùng xúc động trong buổi lễ xuất gia tại chùa Ba Vàng.

5 0

22 T3, 2021

Lễ xuất gia đầy cảm động tại chùa Ba Vàng

Noi gương Đức Thế Tôn, noi gương Thầy tổ và Tăng đoàn, các Thiện nam Thiện nữ ngày nay chí tâm cầu vô thượng đạo, báo đáp tứ trọng ân và làm lợi ích quần sinh. Từ bốn phương trời các Thiện nam Thiện nữ đã về chùa Ba Vàng xin được tập sự xuất gia. Sư Phụ với lòng bi mẫn và hạnh nguyện tiếp Tăng, độ chúng rộng lớn đã cho phép các Thiện nam Thiện nữ nương nơi cửa Phật để rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và nuôi lớn Tâm nguyện Bồ Đề. Trên đây là những hình ảnh vô cùng xúc động trong buổi lễ xuất gia tại chùa Ba Vàng.

5 0
2

Bình luận (0)