22 T3, 2021

Lễ xuất gia đầy cảm động tại chùa Ba Vàng

Sư Phụ với lòng bi mẫn và hạnh nguyện tiếp Tăng, độ chúng rộng lớn đã cho phép các Thiện nam Thiện nữ nương nơi cửa Phật để rèn luyện, tu dưỡng đạo đức

45 0

22 T3, 2021

Lễ xuất gia đầy cảm động tại chùa Ba Vàng

Sư Phụ với lòng bi mẫn và hạnh nguyện tiếp Tăng, độ chúng rộng lớn đã cho phép các Thiện nam Thiện nữ nương nơi cửa Phật để rèn luyện, tu dưỡng đạo đức

45 0
4

Bình luận (0)