27 T4, 2021

Hạnh đầu đà không phải là khổ hạnh tà kiến, cực đoan

Thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài đã tu theo 13 hạnh đầu đà mà chứng đạo. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể thực hành được 13 hạnh...

5 0
3

Bình luận (0)