07 T3, 2021

Đức hạnh cao quý của người xuất gia

Người xuất gia buông bỏ mọi tài sản, tâm không mong cầu dục lạc. Chính từ đức hạnh này, người xuất gia sống không hờn giận, oán thù ai. Tạo sao lại như vậy?

106 0
12

07 T3, 2021

Đức hạnh cao quý của người xuất gia

Người xuất gia buông bỏ mọi tài sản, tâm không mong cầu dục lạc. Chính từ đức hạnh này, người xuất gia sống không hờn giận, oán thù ai. Tạo sao lại như vậy?

106 0
12

Bình luận (0)