03 T6, 2022

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành hạnh đầu đà cầu Thánh quả

“Khi đủ duyên về chùa Ba Vàng, Thầy mong mỏi tại nơi đây, Thầy sẽ xây dựng được một Tăng đoàn tu hành trang nghiêm. Thời Phật 10 phần thì cũng mong sao Tăng chúng được năm đến sáu phần.

295 3
46

03 T6, 2022

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành hạnh đầu đà cầu Thánh quả

“Khi đủ duyên về chùa Ba Vàng, Thầy mong mỏi tại nơi đây, Thầy sẽ xây dựng được một Tăng đoàn tu hành trang nghiêm. Thời Phật 10 phần thì cũng mong sao Tăng chúng được năm đến sáu phần.

295 3
46

Bình luận (3)