04 T6, 2021

Vì sao chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng? | Theo dấu chân Phật - Phần 2

Từ năm 2015, chùa Ba Vàng đã ban hành thanh quy - những quy định cụ thể trong việc tu học của tứ chúng tại chùa. Theo đó, chư Tỳ-kheo bổn tự đã luân phiên vào tu tập trong rừng, thực hành hạnh độc cư và ngủ đêm ở trong rừng để thực hành pháp nhẫn, trừ khi có Phật sự hoặc bệnh nặng...

1272 18
141

04 T6, 2021

Vì sao chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng? | Theo dấu chân Phật - Phần 2

Từ năm 2015, chùa Ba Vàng đã ban hành thanh quy - những quy định cụ thể trong việc tu học của tứ chúng tại chùa. Theo đó, chư Tỳ-kheo bổn tự đã luân phiên vào tu tập trong rừng, thực hành hạnh độc cư và ngủ đêm ở trong rừng để thực hành pháp nhẫn, trừ khi có Phật sự hoặc bệnh nặng...

1272 18
141

Bình luận (18)