04 T6, 2021

Vì sao chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng? | Theo dấu chân Phật - Phần 2

Từ năm 2015, chùa Ba Vàng đã ban hành thanh quy - những quy định cụ thể trong việc tu học của tứ chúng tại chùa. Theo đó, chư Tỳ-kheo bổn tự đã luân phiên vào tu tập trong rừng, thực hành hạnh độc cư và ngủ đêm ở trong rừng để thực hành pháp nhẫn, trừ khi có Phật sự hoặc bệnh nặng...

1272 9
74

04 T6, 2021

Vì sao chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng? | Theo dấu chân Phật - Phần 2

Từ năm 2015, chùa Ba Vàng đã ban hành thanh quy - những quy định cụ thể trong việc tu học của tứ chúng tại chùa. Theo đó, chư Tỳ-kheo bổn tự đã luân phiên vào tu tập trong rừng, thực hành hạnh độc cư và ngủ đêm ở trong rừng để thực hành pháp nhẫn, trừ khi có Phật sự hoặc bệnh nặng...

1272 9
74

Bình luận (9)