Người xuất gia tu đạo Phật là ra khỏi sự ràng buộc của đời sống gia đình, xả bỏ lợi danh cám dỗ, chỉ một lòng tầm cầu chân lý tối thượng để dần dần thoát ly biển khổ.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Khi là Thái tử Tất Đạt Đa, thấy được cái khổ sinh, già, bệnh, chết; Ngài đã quyết tâm từ bỏ ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con khôn để xuất gia tìm cầu chân lý. Trải qua biết bao khổ hạnh, theo nhiều vị thầy học đạo mà không có kết quả, cuối cùng Ngài tự mình xác định một con đường và chứng đắc đạo quả, tìm ra con đường không còn khổ đau, đạt đến hạnh phúc tối thượng.

>>> Lễ Xuất gia cho 11 giới tử chùa Ba Vàng

Người xuất gia phải là người có ý chí cao tột, quyết tâm vượt qua mọi hoàn cảnh
Người xuất gia phải là người có ý chí cao tột, quyết tâm vượt qua mọi hoàn cảnh

Như vậy, xuất gia không phải là việc dễ dàng, không phải ai cũng có thể làm được, đây là việc của bậc xuất trần, với một ý chí cao tột, chỉ một lòng tầm cầu chân lý tối thượng để dần dần thoát ly biển khổ. Vậy, sống đời xuất gia có gì lợi ích? Có gì cao thượng? Người xuất gia có mấy hạng khác nhau. Trên đây là bài giảng về người xuất gia tu theo đạo Phật của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Các bài bạn nên xem:

Duyên Phát Tâm Bồ Đề của Thầy Trụ Trì Chùa Ba Vàng

Pháp Thoại: Công Đức Xuất Gia

Tâm nguyện độ người xuất gia và xây dựng Tăng đoàn của Thầy Thích Trúc Thái Minh

Người xuất gia chân thật phải có tâm cầu đạo giải thoát!

Không nên cho kẻ phàm tục xuất gia trong giáo hội thanh tịnh của Đức Bổn Sư – câu 148 – kinh Mi Tiên vấn đáp

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận