17 T2, 2020

Mục đích của người xuất gia tu đạo Phật là gì?

Người xuất gia tu đạo Phật là ra khỏi sự ràng buộc của đời sống gia đình, xả bỏ lợi danh cám dỗ, chỉ một lòng tầm cầu chân lý tối thượng để dần dần...

491 0
29

17 T2, 2020

Mục đích của người xuất gia tu đạo Phật là gì?

Người xuất gia tu đạo Phật là ra khỏi sự ràng buộc của đời sống gia đình, xả bỏ lợi danh cám dỗ, chỉ một lòng tầm cầu chân lý tối thượng để dần dần...

491 0
29

Bình luận (0)