12 T3, 2021

Kinh Tam Bảo (Phần 9) - "Bát Chính Đạo" - Đường đến Niết bàn

Có thể nói, Bát Chính Đạo là phương pháp duy nhất dẫn chúng ta đến Niết bàn và tất cả các pháp tu tập cũng đều dẫn về Bát Chính Đạo.

121 1
9

Bình luận (1)