18 T8, 2020

Kinh Tam Bảo (Phần 6) - Tăng Bảo - Bậc thiện hằng tán dương

Đức Phật là cao quý, Pháp của Phật là cao quý. Nhưng Đức Phật đã nhập Niết bàn, ai là người kế tiếp mạng mạch Phật Pháp? Đó chính là Tăng đoàn...

270 1
12

Bình luận (1)