21 T8, 2020

Kinh Tam Bảo (Phần 7) - Tăng Bảo - Các Ngài tâm kiên cố, ly dục sống Thánh Đạo

Trong kinh Tam Bảo (kinh Châu Báu), Đức Phật tán thán Tăng Bảo là châu báu thù diệu, bởi ý chí quyết tâm, không một điều gì có thể lay chuyển...

383 0
14

Bình luận (0)