24 T2, 2021

Kinh Tam Bảo (Phần 8) - "Tứ Thánh Đế cứu thế gian"

Đức Phật ra đời cứu khổ cho thế gian chính bằng giáo lý Tứ Thánh Đế. Cho nên, có thể nói Tứ Thánh Đế cứu thế gian. Nếu không có Tứ Thánh Đế, thế gian...

83 1

24 T2, 2021

Kinh Tam Bảo (Phần 8) - "Tứ Thánh Đế cứu thế gian"

Đức Phật ra đời cứu khổ cho thế gian chính bằng giáo lý Tứ Thánh Đế. Cho nên, có thể nói Tứ Thánh Đế cứu thế gian. Nếu không có Tứ Thánh Đế, thế gian...

83 1
4

Bình luận (1)