15 T8, 2020

Kinh Tam Bảo (Phần 5) - Pháp Bảo là châu báu thù diệu

Trong phần 5 của giảng trạch kinh Tam Bảo (kinh Châu Báu), Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng về sự cao quý của Pháp Bảo. Trong Phật giáo, từ Pháp...

410 0
13

Bình luận (0)