29 T8, 2021

Bát phước của chúng sinh | Theo dấu chân Phật (Phần 4)

Khi trì bình khất thực, quý Thầy đã giúp cho nhiều người được thực hành hạnh bố thí, cúng dường, gieo nhân lành vào ruộng phước cao quý của thế gian!

801 22
140

Bình luận (22)