16 T9, 2022

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 58 (Rất thiết thực)

Trong video "Vấn đáp Phật Pháp kỳ 58", quý Phật tử sẽ được lắng nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giải đáp các câu hỏi sau: Câu 1: Làm sao để di dời cây to để không bị xảy ra chuyện? Câu 2: Con thứ có được hóa vàng không?

70 0

16 T9, 2022

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 58 (Rất thiết thực)

Trong video "Vấn đáp Phật Pháp kỳ 58", quý Phật tử sẽ được lắng nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giải đáp các câu hỏi sau: Câu 1: Làm sao để di dời cây to để không bị xảy ra chuyện? Câu 2: Con thứ có được hóa vàng không?

70 0
5

Bình luận (0)