25 T3, 2024

Lòng từ bi của Đức Phật khi độ ngoại đạo xuất gia - vị đệ tử cuối cùng

Giây phút cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật độ cho ngoại đạo Tu Bạt Đà La. Đó là lòng từ bi của Phật, cứu chúng sinh cho đến hơi thở cuối cùng.

5 0
41

25 T3, 2024

Lòng từ bi của Đức Phật khi độ ngoại đạo xuất gia - vị đệ tử cuối cùng

Giây phút cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật độ cho ngoại đạo Tu Bạt Đà La. Đó là lòng từ bi của Phật, cứu chúng sinh cho đến hơi thở cuối cùng.

5 0
41

Bình luận (0)