06 T4, 2024

Chỗ dựa vững chắc nhất của cuộc đời | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tam Bảo là chỗ dựa vững chắc nhất của cuộc đời. Ngoài Tam Bảo, không còn một chỗ nào cho chúng ta nương tựa an ổn, vững chắc.

283 1
79

Bình luận (1)