03 T9, 2022

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 57 (Nên nghe)

Câu 1: Làm sao để dũng cảm đối diện và nhận lỗi? Câu 2: Làm sao để giảm trừ phiền não trong cuộc sống tại gia? Câu 3: Sai lầm cần tránh khi phóng sinh?

94 0

03 T9, 2022

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 57 (Nên nghe)

Câu 1: Làm sao để dũng cảm đối diện và nhận lỗi? Câu 2: Làm sao để giảm trừ phiền não trong cuộc sống tại gia? Câu 3: Sai lầm cần tránh khi phóng sinh?

94 0
1

Bình luận (0)