13 T11, 2020

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 37 (Rất hay)

Các câu hỏi trong chương trình Vấn đáp Phật Pháp kỳ 37. Con thưa Thầy, có câu nói “Tướng từ tâm sinh”, con nghe Thầy giảng rằng người có tâm tốt...

1 0
0

13 T11, 2020

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 37 (Rất hay)

Các câu hỏi trong chương trình Vấn đáp Phật Pháp kỳ 37. Con thưa Thầy, có câu nói “Tướng từ tâm sinh”, con nghe Thầy giảng rằng người có tâm tốt...

1 0
0

Bình luận (0)