15 T11, 2020

Thế nào là vị Tăng đúng nghĩa?

Chư Tăng có phàm Tăng và Thánh Tăng. Thánh Tăng là những bậc đã tu hành chứng từ sơ quả Tu-đà-hoàn. Để hiểu rõ hơn “Thế nào là vị Tăng đúng nghĩa?...

1 0
0

15 T11, 2020

Thế nào là vị Tăng đúng nghĩa?

Chư Tăng có phàm Tăng và Thánh Tăng. Thánh Tăng là những bậc đã tu hành chứng từ sơ quả Tu-đà-hoàn. Để hiểu rõ hơn “Thế nào là vị Tăng đúng nghĩa?...

1 0
0

Bình luận (0)