12 T1, 2023

Thắp hương 3 ngày Tết thế nào cho đúng?

Con nghe nói phải thắp hương liên tục trong đúng 3 ngày Tết. Nếu để "hương lạnh khói tàn" trong 3 ngày tết, thì sẽ mang lại điều không may cho năm mới.

136 1

12 T1, 2023

Thắp hương 3 ngày Tết thế nào cho đúng?

Con nghe nói phải thắp hương liên tục trong đúng 3 ngày Tết. Nếu để "hương lạnh khói tàn" trong 3 ngày tết, thì sẽ mang lại điều không may cho năm mới.

136 1
4

Bình luận (1)