14 T6, 2022

Tập gieo trồng phước báu - Khoá sinh khóa tu mùa hè đặt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng

Tập gieo trồng phước báu - Khoá sinh khóa tu mùa hè đặt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng

895 9
44

Bình luận (9)