04 T3, 2019

Tại sao ngạ quỷ làm hại được con người?

Ngạ quỷ không có khả năng trợ giúp cho con người, vì phước của họ thấp hơn phước của con người, nhưng họ lại có thể làm hại con người. Điều này có đúng không ạ?

18 0
9

04 T3, 2019

Tại sao ngạ quỷ làm hại được con người?

Ngạ quỷ không có khả năng trợ giúp cho con người, vì phước của họ thấp hơn phước của con người, nhưng họ lại có thể làm hại con người. Điều này có đúng không ạ?

18 0
9

Bình luận (0)