01 T12, 2022

Không trả nợ tào quan có sao không?

Thầy cho con hỏi con là một người dân bình thường thì có phải làm lễ trả nợ tào quan không ạ? Kính mong Thầy cho con lời khuyên sáng suốt.

2417 9
69

01 T12, 2022

Không trả nợ tào quan có sao không?

Thầy cho con hỏi con là một người dân bình thường thì có phải làm lễ trả nợ tào quan không ạ? Kính mong Thầy cho con lời khuyên sáng suốt.

2417 9
69

Bình luận (9)