16 T5, 2019

Sắp lễ giỗ thế nào để được đầy đủ phước báo nhất?

Hằng năm vào ngày giỗ bố, con thường làm cơm chay cúng bố nhưng mẹ con không hoan hỷ. Xin Thầy chỉ cho con cách sắp lễ giỗ để được đầy đủ phước báu nhất ạ?

1 0
2

16 T5, 2019

Sắp lễ giỗ thế nào để được đầy đủ phước báo nhất?

Hằng năm vào ngày giỗ bố, con thường làm cơm chay cúng bố nhưng mẹ con không hoan hỷ. Xin Thầy chỉ cho con cách sắp lễ giỗ để được đầy đủ phước báu nhất ạ?

1 0
2

Bình luận (0)