07 T7, 2022

Quả báo của việc bất kính, cãi lời cha mẹ

Thầy Thích Trúc Thái Minh giải đáp thắc mắc cho các bạn khóa sinh khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng (Phần 3)

1946 5
58

Bình luận (5)