27 T6, 2023

Công ơn cha mẹ, xin nhớ đừng quên ...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng về hiếu đạo cho hàng ngàn các bạn khóa sinh khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

4 0
29

Bình luận (0)