12 T3, 2023

Gia đình thường khắc khẩu, bất hòa, làm sao hóa giải?

‘‘Gia đình con ba thế hệ ở chung một nhà, do tư tưởng khác nhau nên rất hay khắc khẩu. Xin Thầy hướng dẫn con cách tu tập để gia đình được hòa thuận ạ"

1199 2
13

12 T3, 2023

Gia đình thường khắc khẩu, bất hòa, làm sao hóa giải?

‘‘Gia đình con ba thế hệ ở chung một nhà, do tư tưởng khác nhau nên rất hay khắc khẩu. Xin Thầy hướng dẫn con cách tu tập để gia đình được hòa thuận ạ"

1199 2
13

Bình luận (2)